Voldoe je aan de toelatingseisen?

NHL Hogeschool heeft verschillende opleidingsvormen. Je kunt een bacheloropleiding, Associate degree (Ad) of een masteropleiding volgen. Dit zijn officieel geregistreerde opleidingen. Je moet aan bepaalde eisen voldoen voordat je wordt toegelaten bij een van deze opleidingen. 

Havo/vwo

De toelatingseisen die bij de opleidingsinformatie vermeld staan gelden voor:

 • Een havodiploma vanaf 1-1-2009
 • Een vwo-diploma vanaf 1-1-2010

Heb je het juiste profiel of vakkenpakket?

Bij een havo- of vwo-diploma kan ook het profiel of vakkenpakket van belang zijn voor de opleiding die je wilt gaan volgen. Heb je niet het juiste profiel of vakkenpakket voor de opleiding van jouw keuze? Dan is er een mogelijkheid om deze zogenaamde deficiëntie in je diploma weg te werken. Bekijk in dit document of je met jouw profiel en vakkenpakket toelaatbaar bent. Bij havo- en vwo-diploma’s is het altijd van belang welk vakkenpakket je hebt gevolgd, ook bij de oudere profieldiploma’s en bij de havo- en vwo-diploma’s zonder profiel.

Ontbrekend vak in je vakkenpakket?

Wanneer je één of meer vakken in je vakkenpakket mist, dan kun je een deficiëntietoets doen om deze vak-deficiëntie weg te werken. We zijn als NHL Hogeschool aangesloten bij een samenwerkingsverband, waardoor we met 4 hogescholen dezelfde deficiëntietoetsen aanbieden. Als je hierboven hebt gevonden welk vak je mist, dan kun je op www.toelatingstoetsen.nl terecht om je aan te melden voor een deficiëntietoets en alle informatie rond het voorbereiden op deze toets te vinden.

Een niet toelaatbaar profiel?

Heb je een havo- of vwo-diploma met een profiel dat geen toelating geeft tot de door jou gewenste opleiding? Ook dat kun je bij NHL Hogeschool wegwerken. Je moet dan een deficiëntietoets doen voor twee vakken. Kijk in bovengenoemd document met welk profiel je wel rechtstreeks toelaatbaar zou zijn (dus zonder aanvullende vakkenpakketeisen). Als de opleiding meerdere rechtstreeks toelaatbare profielen heeft, dan mag je zelf één van de profielen kiezen.

Heb je het profiel gevonden? Dan zijn dit de vakken waarvoor je een toelatingstoets moet doen:

 • Natuur & Techniek: Wiskunde B en Natuurkunde
 • Natuur & Gezondheid: Wiskunde B en Biologie
 • Economie & Maatschappij: Wiskunde A en Economie

We geven je een voorbeeld:

 • Je wilt je inschrijven bij de bacheloropleiding Civiele Techniek en je hebt het havo-profiel C+M, behaald na 1 januari 2009. Met dit profiel ben je niet toelaatbaar. Het profiel N+T geeft wel rechtstreeks toelating. Je moet dan de toetsen Wiskunde B en Natuurkunde doen om je profieldeficiëntie weg te werken.
 • Kom je er niet uit? Neem dan contact op met de toelatingscoördinator via de mail: toelating@nhl.nl. Ook voor de deficiëntie toetsen om je profieldeficiëntie weg te werken kan je terecht op www.toelatingstoetsen.nl om je aan te melden en de voorbereidingsstof te bekijken.

Opleidingen met afwijkende toelatingseisen

Maritiem Officier
Als aanvullende eis voor toelating tot de opleiding Maritiem Officier geldt het bezit van een geneeskundige verklaring, waaruit blijkt dat betrokkene medisch geschikt is voor de uitoefening van het beroep waarop de opleiding voorbereidt (Stcrt.2014, 11514). Kijk voor meer informatie op www.miwb.nl of mail met miwb@nhl.nl.

Leraar Basisonderwijs
Alle havisten en mbo-ers hebben bij Leraar Basisonderwijs aanvullende toelatingseisen, namelijk Geschiedenis, Aardrijkskunde en Natuur & Techniek. Zie voor meer informatie www.goedvoorbereidnaardepabo.nl

De Life Science opleidingen
We bieden deze opleidingen in samenwerking aan met Hogeschool VHL. Ga je een van de volgende opleidingen doen, neem dan altijd contact op met Hogeschool VHL om te controleren of je op basis van jouw diploma toelaatbaar bent:

 • Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek 
 • Biotechnologie
 • Chemie
 • Chemische Technologie

Hogeschool VHL is bereikbaar over zaken betreffende je toelating op inschrijvingen@hvhl.nl.

Mbo

De toelatingseisen die vermeld staan bij de opleidingen gelden voor:

 • Mbo-niveau 4 diploma vanaf 1-1-2013

Extra eisen

Voor mbo’ers uit een aantal sectoren zijn extra eisen gesteld om toegelaten te worden bij een hbo-opleiding. Wil je weten of je met jouw mbo-diploma toelaatbaar bent? De snelste manier om het te controleren is via www.toelatingstoetsen.nl.

Niet rechtstreeks toelaatbaar?

Ben je op basis van jouw mbo-niveau 4 diploma niet rechtstreeks toelaatbaar tot de opleiding van jouw keuze? Dan kun je op www.toelatingstoetsen.nl terecht om je aan te melden voor de deficiëntietoets(en) en alle informatie rond het voorbereiden op deze toets(en) te vinden.

Voor een overzicht van alle opleidingen van NHL Hogeschool waarbij aanvullende eisen aan een mbo-vooropleiding kunnen worden gesteld klik je hier

Mbo-niveau 4 voor 1-1-2013

Met een mbo-niveau 4 diploma, behaald vóór 1 januari 2013, ben je bij alle bachelor opleidingen en Associate-degree programma’s van NHL Hogeschool rechtstreeks toelaatbaar.

Mbo-niveau 3 of lager

Een mbo-diploma van niveau 3 of lager geeft geen toelating tot het hbo. Ben je 21 jaar of ouder, dan geldt er een speciale regeling waarmee je misschien toch kunt instromen. Zie het tabblad ’21-plus toelating’ voor meer informatie.

Buitenlandse vooropleiding

De informatie die je op deze pagina vindt met betrekking tot de toelating op basis van een buitenlandse vooropleiding, gaat alleen over toelating in studiejaar 2017-2018, bijvoorbeeld als je per februari 2018 met een opleiding start.

Informatie over de toelating voor studiejaar 2018-2019 zal binnenkort gepubliceerd worden op www.nhlstenden.com.

Heb je in het buitenland een diploma behaald, dan is de procedure rond je toelating uitgebreider dan voor een in Nederland behaald diploma. Het kost daarom ook meer tijd om alles in orde te maken, zet dit dus zo snel mogelijk in gang! Zet de eerste stap nu door je aan te melden in Studielink voor de opleiding die je wilt gaan doen.

Waardering

Je buitenlandse diploma moet worden beoordeeld op gelijkwaardigheid aan een Nederlands diploma dat toelating geeft, inclusief eventuele vak- en profieleisen. Bureau Inschrijving voert deze beoordeling uit. Om je diploma’s door Bureau Inschrijving te laten beoordelen kun je scans van je diploma opsturen naar toelating@nhl.nl. Stuur dan in ieder geval op:

 • Een scan van je identiteitsbewijs (voor- en achterkant);
 • Een scan van het te waarderen diploma en de bijbehorende cijferlijst;
 • Een scan van een vertaling van het diploma en de cijferlijst (niet nodig als de documenten in het Nederlands, Engels, Frans, Duits, Spaans of Afrikaans zijn).

Mocht je toegelaten worden op basis van je buitenlandse diploma, dan dien je voor aanvang van je studie een gewaarmerkte kopie van zowel het diploma, als de cijferlijst, als de eventuele vertaling in te leveren bij het Studentloket in de Centrale Hal van NHL Hogeschool. Je kunt ook een gewaarmerkte kopie van je originele documenten bij het Studentloket laten maken.

Vrijstelling diplomawaardering

Als je een diplomawaardering van het Nuffic of de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) hebt ontvangen, dan mag je deze meesturen met de hierboven genoemde documenten. Bureau Inschrijving beoordeelt dan of er alsnog een waardering moet worden uitgevoerd of dat het advies uit de door jou opgestuurde waardering overgenomen wordt.

Let op: waarderingen van Nuffic en DUO zijn altijd in de vorm van een advies aan de instelling, hieraan kun je geen rechten ontlenen.

Nederlandse taaleis

Naast een toelaatbaar buitenlands diploma vereist de wet dat je bewijs levert van voldoende beheersing van de Nederlandse taal voor het met vrucht kunnen volgen van het onderwijs. Dit bewijs kun je leveren door middel van het Staatsexamen NT2 programma II (Lezen, Luisteren, Spreken en Schrijven).
Meer informatie over het Staatsexamen NT2 programma II vind je op www.staatsexamensnt2.nl.

Heb je het Staatsexamen NT2 programma II al gedaan, dan kun je een gewaarmerkte kopie van het originele certificaat laten maken bij het Studentloket van NHL Hogeschool.

Het is ook mogelijk op NHL Hogeschool een Dutch Language Test (DLT) te maken. Alle informatie inclusief het aanmeldformulier vind je hier.

Meer informatie over de Dutch Language Test en aanmelden

21-plus toelating

De informatie die je op deze pagina vindt met betrekking tot de 21-plus toelating, gaat alleen over toelating in studiejaar 2017-2018, bijvoorbeeld als je per februari 2018 met een opleiding start.

Informatie over de 21-plus toelating voor studiejaar 2018-2019 zal binnenkort gepubliceerd worden op www.nhlstenden.com.

Als je 21 jaar of ouder bent op het moment dat je met de opleiding wilt starten, maar je voldoet niet aan de reguliere vooropleidingseisen voor een hbo-bacheloropleiding (waaronder een Associate-degreeprogramma), kun je alsnog voor toelating in aanmerking komen op grond van een 21+ toelatingsonderzoek.

De 21+ toelatingsprocedure van alle NHL-opleidingen bestaat uit drie onderdelen, te weten een toets Nederlands, een toets Engels en een derde toets. Wat het derde toetsvak is, hoe je je kunt voorbereiden op de toetsen, wanneer de toetsen worden aangeboden etc. kan je hier vinden.

Meer informatie over de 21+ toets en aanmelden

 

 

 

 

Toelating tot de postpropedeutische fase

Je kunt rechtstreeks instromen in de postpropedeutische fase van een opleiding als je een propedeuse hebt gehaald van diezelfde opleiding aan de NHL.

Je wordt toegelaten tot de postpropedeutische fase van een opleiding, wanneer je vrijgesteld wordt van de volledige propedeuse die bij de opleiding hoort. Dit zou bijvoorbeeld kunnen als:

 • Je een propedeuse hebt van dezelfde opleiding, maar je hebt deze behaald bij een andere hogeschool
 • Je een propedeuse hebt van een andere opleiding bij de NHL of een andere hogeschool
 • Je een afgeronde hbo- of universitaire opleiding hebt

Wil je in de postpropedeutische fase van een opleiding starten? Schrijf je dan in via Studielink en neem daarnaast contact op met de examencommissie van de opleiding die je wilt gaan doen. De examencommissie beoordeelt namelijk of je van de volledige propedeuse vrijgesteld kunt worden op basis van jouw diploma’s.

Toelating tot Masteropleidingen

Meestal geldt als toelatingseis voor een masteropleiding dat je een getuigschrift moet hebben van een verwante bachelor opleiding in hetzelfde vak.

Daarnaast kan het zijn dat opleidingen, voor de toelating tot een master, aanvullende eisen stellen. Deze aanvullende eisen zijn opgenomen in de onderwijs- en examenregeling (OER). Een overzicht van de algemene toelatingseisen voor masteropleidingen, vind je in dit document.

Propedeuse

Heb je een propedeuse, behaald aan een geaccrediteerde instelling voor Hoger onderwijs of Wetenschappelijk onderzoek, dan ben je op basis daarvan niet automatisch toelaatbaar. Alleen wanneer je op basis van je propedeuse vrijgesteld wordt van de volledige propedeuse van de opleiding die je bij NHL Hogeschool wilt gaan doen, dan is je propedeuse ook je diploma van toelating.

Geeft je propedeuse geen vrijstelling van de volledige propedeuse van de opleiding die je bij NHL Hogeschool wilt gaan doen, dan wordt er voor je toelating gekeken naar je havo-, vwo-, of erkend mbo-niveau 4-diploma.

Heb je geen je havo-, vwo-, of erkend mbo-niveau 4-diploma?

Heb je een diploma anders dan havo-, vwo-, of erkend mbo-niveau 4, maar verwacht je wel met dat diploma toelaatbaar te zijn? Scan dan je diploma in en stuur dit via de e-mail naar toelating@nhl.nl onder vermelding van ‘waardering overige diploma’s’. Je mag ook langskomen met je originele diploma’s en gewaarmerkte kopieën laten maken bij het NHL Studentloket in de Centrale Hal, of gewaarmerkte kopieën opsturen naar NHL Hogeschool; Bureau Inschrijving; Postbus 1080; 8900 CB Leeuwarden.

Bureau Inschrijving controleert je diploma’s op gelijkwaardigheid met diploma’s die toelating geven tot de door jou gewenste opleiding. 

Wanneer je diploma’s niet gelijkwaardig zijn aan diploma’s die toelating geven, dan ben je op basis van jouw diploma niet toelaatbaar. Ben je 21 jaar of ouder, dan geldt er een speciale regeling waarmee je misschien toch kunt instromen. Zie het tabblad ’21-plus toelating’ voor meer informatie.